Numerologie, která se využívá v tarotu je v součtu dne, měsíce a roku používán součet svislý.
Je to profil osobnosti a jejího vývoje.

17. 2. 1963 = 17

 

                    2

 

                    1963
                    1982 = 20

Celkový výsledek oproti horizontálnímu sčítání, který je 29 = 11 = 2 je tedy rozdíl, kdy u tarotu je výsledek 20. 20 znamená kartu Soud.


8. 4. 1951 =   8

 

                    4

 

                    1951
                    1963 = 19 = 10 = 1

Celkový výsledek oproti horizontálnímu sčítání, který je 28 = 10 = 1 je tedy rozdíl 19 Slunce, 10 Kolo štěstí, 1 Mág

 

U tarotu posuzujeme všechny součty, které nám vyjdou, za hlavní je považován konečný. Dá se říci, že člověk musí projít všechny cesty.

 

1 Mág - Kejklíř – Schopnost kombinovat tvořit a manipulovat.
Představuje především obrovskou moc, hlavně na úrovni komunikace. Jejich řeč podněcuje a dokáže motivovat ostatní. Dovedou využít především taktiky a dobrého načasování. Dokáže přesvědčit ostatní o dovednostech, o kterých si myslí, že nejsou v jeho možnostech. Smysl pro věci podstatné přesahující běžná hlediska. Dále představuje sebevědomí, a schopnost aktivně utvářet svůj život. Je zde harmonie mezi vědomím a nevědomím.

2 Velekněžka – Držitelka tajemství, které nemůže být sděleno všem.
Je to symbol duše. Je zde rozvinut hluboký smysl pro harmonii a rovnováhu. Proto velmi rychle rozpozná oblast, kde dochází k porušení rovnováhy a má obvykle hned konstruktivní řešení. Nevědomé síly zde mají navrch. Je zde ochota pomáhat. Výraznou součástí je soucit, pochopení a shovívavost. Je to jakási schopnost nacházet v sob pramen veškerého bytí.

3 Vládkyně – Císařovna – Představuje ženskost , symbol akce a božskou lásku
Princip lásky naplněné moudrostí. Jsou to jakési nevyčerpatelné síly přírody, které rodí nový život. Je zde schopnost lásku dávat právě tak jako přijímat. Je zde potřeba být oporou druhým. Na úrovni fyzické to znamená růst a plodnost a na duchovní tvůrčí energii, nápaditost a vynalézavost. Musí se naslouchat vnitřnímu hlasu, protože moudrost je ukryta v nitru každého z nás. Často vše může vést k přílišnému rozdávání se. Proto se někdy buduje ochranný val, kterým se člověk brání vlastnímu zranění.

4 Vládce – Císař – Je symbolem akce a moudrým vládcem
Schopnost motivovat druhé. Touha po stabilitě, jistotě a především trvalosti. Dokáže samostatně podnikat a být i šéfem. Myšlení je pragmatické a někdy příliš střízlivé. Dává možnost dát neuspořádanosti pevnou strukturu. Je možnost vytvářet cosi nového, především praktickým způsobem. Není odtržen od reality. Nutné je využít schopnosti proniknout pod povrch věcí.

5 Velekněz – reprezentuje duchovní sílu a moudrost, je rádcem
Potřeba vycházet druhým lidem vstříc, ukázat jim víru a hluboký smysl života. Je to ten kdo rád učí druhé. Patří sem poctivost a přátelskost a víra v budoucnost. Potřeba nových objevů a neomezená představivost. Hledání svého vnitřního bohatství se projevuje na jeho duchovní cestě. Často předává své myšlenky dále a pomáhá druhým na jejich cestě za duchovním rozvojem.

6 Milenci – Zamilovaní – Symbol rozhodování a volby.
Hlavním tématem je spolupráce se všemi. Velmi dobře navazuje vztahy, a odhadne jak slabosti, tak i sílu. Symbol rozhodování a možnost volby. Jedná se o volbu jednoznačnou, žádná otevřená zadní vrátka. Hlubší vnímání a schopnost vycítit potřeby druhých lidí. Slučuje neslučitelné a spojuje nespojitelné. Důraz kladen na mezilidské vztahy.

7 Vůz – Kočár – Vývoj, konflikt, změna
Představuje přirozenou schopnost motivovat druhé a vypořádat se s nejobtížnějšími problémy. Často provázené rozporem mezi rozumem a citem, vůlí a pudy, přáním a skutečností. Potřeba učit se nepřeceňovat své síly. Podnikavost a touha po nových zkušenostech. Proto doba odpočinku je důležitá stejně, jako aktivita. Změna důležitá jen pokud nese viditelné výsledky, jinak jsou zde pocity úzkosti a depresí.

8 Spravedlnost – někdy také 11. Karta rovnováhy, spravedlnosti a zákona
Představuje vyváženost a jasné objektivní poznání. Ukazuje na nepodplatitelnost a konfrontaci dobrého a zlého. Dobré bývá oceněno ale  používání pochybný prostředků ztroskotává. Za vše člověk nese vlastní zodpovědnost. Důležitá je rovnováha ve všech oblastech.

9 Poustevník – Symbol vlastní duše. Cesta k pravdě vede skrze vlastní osamocení.
Je zde hledání hlubšího smyslu života skrze řád a harmonii. Potřebuje však prostor pro vlastní duševní a citový prostor, pokud toto společnost neposkytuje uchyluje se do samoty. Smysl pro krásu a harmonii, skrze kterou docházíme k hlubokému lidskému poznání a životní moudrosti.

10 Kolo osudu - Kolo štěstí – vyjadřuje věčnou proměnlivost života.
Je výrazem zkoušek na kterých jsme nuceni se vyvíjet a zrát. Své místo zde má všechno nové a originální. Potřeba být vpředu a dělat to, co nedělal nikdo před námi. Potřeba objevovat. Patří sem i nutnost rozpoznat opravdovou příležitost.

11 Síla - někdy 8 – udržování vnitřní síly a energie.
Za stupuje tajemství síly a hluboké vnitřní harmonie. Potřeba je přenést všechny instinkty a pudy na vyšší úroveň. Jakési sloučení v jednotu. Ke všem situacím přistupuje s originalitou a musí se zde dostat i patřičného ocenění. Velká osobní i pracovní síla. Ti kdo s ní umí zacházet září, stojí ve středu dění.

12 Viselec – Tajemství skrytá hluboko v nás.
Zastupuje potřebu klidu a ústraní. Hledání cesty k sobě, která je poznamenaná hlubokým poznáním. Kdo jsme a kam jdeme. Je zde velká hloubka prožitku na základě kterých dokážeme měnit zastaralé vzorce myšlení a chování. Pomoc ostatním je poskytována na základě vlastního hlubokého prožitku. Časté setkání s krizemi.

13 Smrt – Přináší ukončení ale dává možnost vývoje.
Představuje kartu transformace a změny. Odpoutání od minulosti a zaběhnutého řádu, který svazuje a omezuje. Od obrazu světa, který jsme si vytvořili jako jediný, nebo jsme ho převzali od svých rodičů. Potřeba rozvíjet vlastní osobnost.

14 Mírnost –Umírněnost – Střídmost – Představuje vyrovnaný přístup k životu.
Je to jakýsi soulad duše a těla. Potřeba být v harmonii s celým světem. Představuje vlastní projevení se ve vnějším světě. Hledání, poznávání a slučování prostřednictvím vlastního projevu.

15– Ďábel – Pokušení ve všech podobách
Zde jde o poznání vlastních temných stránek. Jako je požitkářství a skryté neřesti. Někdy je výrazem nekritického vidění světa. Potenciál tvořivé síly otevřeně a radostně projevovaný. Udržení vnitřní harmonie a souladu s ostatními je nutností. Pracovat a přitom se umět spontánně radovat. Potřeba vyjádřit své tvůrčí schopnosti.

16– Věž – Nenadálé a zdrcující poznatky, vzdušné zámky a iluze.
Vyjádření vlastního nitra ve vnějším světě. Setkávání se s nepříjemnými zkušenostmi a poznatky, které se překonají obrovskou vnitřní silou. Násilné a agresivní rozbití našich vlastních představ. Nahrazování starého novým. Důležité je dát volný průchod myšlenkám. Je zde instinkt, který dovoluje odhadnout co je cenné a důležité. Schopnost vycítit porušenou rovnováhu a pomoci. Často cesta ve vztahu k léčitelství.

17 - Hvězda – Ochrana a pokora a štěstí.
Symbol moudrosti a rozpoznání vyšších souvislostí. Realizace ve vnějším světě. Sebedůvěra a přirozenost. Spojení s úspěchem a slávou. Dosažení uznání. Přitahuje lidi a příležitosti. Potřeba vést druhé a prospívat jim. Překonání překážek a schopnost uskutečnit svoje záměry. Jasný pohled do budoucnosti.

18– Měsíc – Luna – Skryté stránky života temnotu duše ale také cit a inspiraci.
Přestavuje hloubavost a citlivost. Schopnost vnést světlo tam, kde je tma. Cesta inspirace, ale potřeba vyrovnat se s vlastními iluzemi a sebeklamem. Potřeba a nutnost vnímat to, co je pravdivé, pravé. Potřeba pomáhat druhých na základě umění zvažovat. A léčit to, co je nazýváno strachem a obavami. Vnější úroveň, vše co nám škodí v prostředí. Umožňuje změnami osvětlit nové a nepoznané.

19 – Slunce – Zdroj energie a světla, které však nesmí pálit.
Je zde přirozená schopnost tvořit a motivovat druhé. Cit pro týmovou práci, která přináší nové nápady a inspiruje. Základní myšlenka, že dva i více prků nabývá na hodnotě. Pokud není prostředí a spolupráce s ostatními inspirující, dává přednost samostatné práci. Někdy opuštění neperspektivních vztahů a práce. Příroda obohacuje svojí energií a dodává sílu. Někdy spoléhání na druhé, že vnesou světlo do života. Důležité sebepoznání, samostatnost a sebejistota.

20 – Soud – Proměna na základě vlastního zamyšlení se nad životem.
Symbolem je vlastní projev ve vnějším světě. Využití vlastní tvořivosti jak v profesi, tak v rodině. Citové vztahy jsou nutností, přinášejí obohacení. Je zde intuice a cit, vnímavost a vhled do situací, vidí pod povrch. Vidní smysl věcí a každou situaci za dvou stran. Potřeba tvůrčího projevu.

21 – Svět – Vesmír - Spojování a slučování v ideální harmonii.
Podstatou je potřeba realizace vlastní osobnosti. Naše projevy ve vnějším světě. Cestování společnost a objevování nepoznaného. Originálnost projevu a vlastní tvůrčí schopnosti dotváří osobnost, která je schopna plného nasazení. Důležitá otázka svobody jako krok k dosažení vlastní svobody.